Skip Navigation Links 

StatusTeamMatchesSetGolden set Won
PlayedWonLostWonLost
Vasas Röplabda Kft. BUDAPEST
1 1 0 3 0 No
Mladost ZAGREB
1 1 0 3 0 No
Partizani TIRANA
1 1 0 3 1 No
ZOK Bimal-Jedinstvo BRČKO
1 0 1 1 3 No
VK UP OLOMOUC
0 0 0 0 0 No
Khimik YUZHNY
1 0 1 0 3 No
Luka BAR
1 0 1 0 3 No